RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o prowadzonych archiwach i zasadach udostępniania danych

Dokumentację medyczną udostępnia Archiwum SPS ZOZ „ZDROJE” (pawilon 5, parter).
W zakresie bieżącego roku dokumentację medyczną udostępnia Statystyka Medyczna (pawilon 11, pok. 14).


Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów i kopii, pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z dnia 28.08.2007r. w sprawie wysokości opłaty za wykonanie kserokopii jednej strony dokumentu w SPS ZOZ „Zdroje”.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 091 88 06 510 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00).


Dokumentacja medyczna jest przechowywana i udostępniana na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 z późn. zm. , art. 18 i art. 18d ust. 1 pkt. 5 ) oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm. ).
1.Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2.Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3.Dokumentacja medyczna udostępniana jest również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom
samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim,
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich
zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności
zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie
zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym
do prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie
przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej
przeprowadzenia.

4.Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce
badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez
ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której
dokumentacja dotyczy.

5.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem
zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia
oryginałów tej dokumentacji.

6.Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia
ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono
świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która
jest przechowywana przez okres 22 lat.Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 11.03.2010
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 1 795