RSS
A A A
SmodBIP

Podstawy prawne

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Przepisy prawne regulujące działalność Zakładu: 
1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027
z późn. zm.))
3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.
z 2011 r., nr 231, poz.1375 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz.124)
6) Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz.U. nr 17, poz.78 z późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
8) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240
z późn. zm)
10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
11) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 159)
12) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 418 z późn. zm.)
13) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.
z 2008 r. , nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
14) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1217 z późn. zm.)
15) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz .U. z 2005 r., nr 14, poz.114 z późn. zm.)
16) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.
nr 113, poz. 657 z późn. zm.)
17) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
18) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 144, poz.1529 z późn. zm.)
19) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)
20) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 18.07.2012
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 2 684