RSS
A A A
SmodBIP

Statut SPS ZOZ ZDROJE

S T A T U T
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE"
W SZCZECINIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Zakład działa na podstawie:
1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027
z późn. zm.))
3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.
z 2011 r., nr 231, poz.1375 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz.124)
6) Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz.U. nr 17, poz.78 z późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
8) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240
z późn. zm)
10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
11) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 159)
12) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 418 z późn. zm.)
13) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.
z 2008 r. , nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
14) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1217 z późn. zm.)
15) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz .U. z 2005 r., nr 14, poz.114 z późn. zm.)
16) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.
nr 113, poz. 657 z późn. zm.)
17) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
18) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 144, poz.1529 z późn. zm.)
19) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)
20) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
21) niniejszego Statutu nadanego przez Organ Tworzący ,
22) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek organizacyjnych.


§ 2

Organem Tworzącym i sprawującym nadzór nad Zakładem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

1. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzonych
i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapobiegania powstawaniu chorób
i urazów oraz promocji zdrowia, pokrywając koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakład ma osobowość prawną, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003172, który obecnie jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

3. Zakład został wpisany pod numerem 000000017654 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

ROZDZIAŁ II
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 4

1. Siedzibą Zakładu jest miasto Szczecin.
2. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Zachodniopomorskie.
3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom z innych terenów Polski
i z zagranicy.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5

1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawianiu zdrowia populacji i promocja zdrowia dla hospitalizowanych
w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym oraz leczonych ambulatoryjnie w poradniach przyszpitalnych lub innych jednostkach organizacyjnych
w zakresie szpitala ogólnego, psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej.

2. Cele określone w ust. 1 Zakład realizuje poprzez leczenie i profilaktykę, zadania opiekuńczo –
pielęgnacyjne, diagnostykę, rehabilitację leczniczą i społeczną, realizację zadań
dydaktycznych i badawczych oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w drodze stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne i ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych.

3. Zakres działalności Zakładu obejmuje:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacji,
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez opiekę pośrednią i inne formy leczniczo-
rehabilitacyjne,
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki doraźnej,
5) wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,
6) prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia,
7) udzielanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy
8) prowadzenie statystyki medycznej w zakresie zadań zgodnych z działalnością Zakładu,
9) współpracę w zakresie organizowania szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych,
10) realizację zadań obronnych poprzez:
a) tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych przepisami prawa,
b) realizację określonych zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną przewidzianych przepisami dla publicznej służby zdrowia.
11) wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów.

2. Zakład może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.

3. Zakład, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

4. Przy realizacji zadań statutowych Zakład współpracuje z:
1) organami administracji rządowej i samorządowej,
2) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
3) Kuratorium Oświaty i Wychowania,
4) instytucjami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej,
5) organizacjami pozarządowymi,
6) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi,
7) samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi i organizacjami
samorządowymi,
8) zakładami pracy.
9) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
10) Powiatowym Urzędem Pracy.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZAKŁADU

§ 6
Organami Zakładu są:

1) Kierownik Zakładu,
2) Rada Społeczna

§ 7

1. Działalnością Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik podmiotu leczniczego zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.
3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) zastępca dyrektora do spraw lecznictwa psychiatrycznego,
2) zastępca dyrektora do spraw lecznictwa – opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego,
3) zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7,
4) zastępca dyrektora ds. techniczno – administracyjnych,
5) zastępca dyrektora ds. jakości,
6) zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa,
7) główny księgowy,
8) kierownicy poszczególnych działów w zakresie działalności niemedycznej,
9) samodzielne stanowiska pracy.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.

5. Z Dyrektorem Zakładu nawiązuje stosunek pracy Organ Tworzący na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera umowę cywilnoprawną.

§ 8

1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna powoływana przez Organ Tworzący, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
2. Do zadań Rady należy w szczególności :
1) Przedstawianie Organowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i
sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu
e) regulaminu organizacyjnego Zakładu.

2) Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Organowi Tworzącemu.
4) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Zakładu,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
5) Opiniowanie wniosków Dyrektora dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej Zakładu całkowicie lub w zakresie niektórych komórek organizacyjnych na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
6) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu,
7) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu.

§ 9

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Organ Tworzący.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w liczbie nie przekraczającej 15 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
4. Imienny skład Rady Społecznej określa Organ Tworzący w drodze odrębnej uchwały.


§ 10

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji Rada wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady.


§ 11

1. Pracą Rady Społecznej kieruje Przewodniczący, który z własnej inicjatywy, na wniosek członków lub Dyrektora Zakładu zwołuje posiedzenia Rady.

2. Rada Społeczna pracuje w systemie obrad zwyczajnych, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i obrad nadzwyczajnych.

3. Rada Społeczna w trakcie obrad podejmuje postanowienia w formie:
1) opinii,
2) wniosków,
3) uchwał.

4. Ostateczna treść opinii, wniosków i uchwał jest przyjmowana:
a) w przypadku opinii, zwykłą większością głosów,
b) w przypadku wniosków i uchwał kwalifikowaną większością tj. 2/3 głosów przy udziale co
najmniej połowy Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
6. Na wniosek prowadzącego obrady głosowanie może odbyć się w sposób tajny.
7. Członkom Rady, którzy mają inne zdanie niż przegłosowane, przysługuje votum separatum, którego
treść zostaje wpisana do protokołu i podana do wiadomości zainteresowanych stron.
8. Uchwały podejmowane przez Radę Społeczną są numerowane i podpisywane przez
Przewodniczącego Rady Społecznej lub zastępcę, jeśli posiedzenie Rady prowadzi zastępca.
9. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych
działających w Zakładzie.
10. Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zwoływania posiedzeń określa Regulamin Rady Społecznej.
11.Obsługę administracyjną oraz koszty działalności Rady zabezpiecza Zakład.
12.Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Organu Tworzącego.

§ 12

1. Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Organ Tworzący odwołuje jej członka
w przypadku:
a) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
c) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 13
W skład Zakładu wchodzą:
I. Szpital przy ul. Mącznej 4:
1. Oddziały:
1) Intensywnej Terapii i Anestezjologii (4260) z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci, (4261);
2) Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii, (4421) ,(4423), (4405);
3) I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, (4401), (4011), (4271);
4) II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, (4401), (4221);
5) Okulistyczny, (4600);
6) Położnictwa i Ginekologii, (4450);
7) Dzienny Oddział Rehabilitacyjny, (2300);
8) Centrum Leczenia Oparzeń – Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii, (4555), (4501), (4641).
9) Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, (4705);
10) II Oddział Ogólnopsychiatryczny, (4700);
11) III Oddział Ogólnopsychiatryczny, (4700);
12) V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych, (4700);
13) VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny, (4702);
14) Oddział Opiekuńczo – Leczniczy, (5172);
15) Chorób Wewnętrznych, (4000);
16) Urologiczny, (4640);
17) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, (5160);
18) Dzienny Otolaryngologiczny, (4610);
2. Poradnie przyszpitalne:
1) Alergologiczna, (1010);
2) Ginekologiczno – położnicza, (1450);
3) Laktacyjna, (1474);
4) Leczenia mukowiscydozy, (1277);
5) Leczenia zeza, (1604);
6) Neonatologiczna, (1421);
7) Neurologiczna dla dzieci i młodzieży, (1221);
8) Okulistyczna, (1600);
9) Otolaryngologiczna, (1610);
10) Pulmonologiczna, (1271);
11) Rehabilitacyjna, (1300);
12) Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, (1701);
13) Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, (1700);
14) Urologiczna, (1640).
3. Pediatryczna Izba Przyjęć, (4901);
4. Psychiatryczna Izba Przyjęć, (4900);
5. Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć, (4900);
6. Izba Przyjęć Ogólna, (4900);
7.Zespół wyjazdowy neonatologiczny „N”, (3118);
8.Blok operacyjny, (4910);
9.Sala porodowa, ( 4912);
10. Szkoła Rodzenia, (1472);
11. Zespół Rehabilitacji Wewnątrzszpitalnej, (9000);
12. Zespół transportu sanitarnego, (9240);
13. Zespół Psychologów, (1790);
14.Dział fizjoterapii, (1310);
15. Inne:
1) diagnostyka:
a) Zakład Diagnostyki Obrazowej
aa) pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej, (7230);
ab) pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, (7240);
ac) pracownia mammografii, (7240);
ad) pracownia ultrasonografii, (7210);
ae) pracownia USG Płodu, (7210);
af) pracownia tomografii komputerowej, (7220);
b) pracownia EKG, (7900);
c) pracownie EEG, (7900);
d) pracownia bronchoskopii, (7910);
e) pracownia gastroskopii, (7910);
f) pracownia kolonoskopii, (7910);
g) pracownia spirometrii i testów alergologicznych( 7900);
h) laboratorium analityczne z Bankiem krwi, (7100), (8500);
i) laboratorium mikrobiologiczne, (7120);
2) apteka zakładowa, (4920);
3) archiwum
4) sekcja pracowników socjalnych;
5) poradnia profilaktyczna medycyny pracy, (1160);
6) Zespół Epidemiologiczny, (9200);
7) zespół konsultantów (okulista, neurolog, ginekolog, stomatolog, chirurg, otolaryngolog, kardiolog) (9000);
8) Rzecznik prasowy;
9) Pełnomocnik ds. praw pacjenta;
10) Pełnomocnik ds. Inwestycji i Budowy Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem;
11) administracja, w skład, której wchodzą działy, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
II. Szpital przy ul. Św. Wojciecha 7
1. Oddziały:
1) Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii, (4501), (4555), (4641);
2) Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, (4401), (4051), (4281);
3) Oddział Pediatrii, Nefrologii i Toksykologii ze Stacją Dializ (4401), (4131), (4151), (4133);
4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, (4261).
2. Poradnie:
1) Chirurgii Ogólnej dla Dzieci, (1501);
2) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, (1580);
3) Gastroenterologiczna dla Dzieci, (1051);
4) Nefrologiczna dla Dzieci, (1131);
5) Medycyny Pracy, (1160);
6) Medycyny Sportowej, (1370);
7) Reumatologiczna dla Dzieci, (1281);
3. Inne:
1) Izba Przyjęć Pediatryczna ( 4901);
2) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, (7200);
3) laboratorium analityczne z Bankiem krwi, (7100), (8500);
4) Pracownia Gastroskopii, (7911);
5) Pracownia Kolonoskopii, (7911)
6) Pracownia EKG, (7901);
7) Blok operacyjny, (4911);
8) Sekcja techniczno- administracyjna.

III. Centrum Psychiatryczne przy ul. Żołnierskiej 55:
1. I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, (2706);
2. II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, (2702);
3. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
a) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, (4744);
b) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, (1744);
4. Przychodnia Zdrowia Psychicznego, (1700);
5. Przychodnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych, (1746);
6. Zespół Psychiatrii Środowiskowej, (2730);
7. Sekcja administracyjno – gospodarcza.
IV. Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Słowackiego 19:
1. Zespół Specjalistycznych Poradni dla Dzieci i Młodzieży
1) leczenia mukowiscydozy, (1277);
2) pulmonologiczna dla dzieci i młodzieży, (1271).

2. Zespół Specjalistycznych Poradni dla Kobiet:
1) endokrynologiczna, (1030);
2) położniczo - ginekologiczna, (1450).
3. Zespół Poradni Okulistycznych:
1) okulistyczna, (1600);
2) leczenia jaskry, (1602);
3) leczenia zeza, (1604).

V. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Skłodowskiej – Curie 14:
1. Poradnie:
1) logopedyczna, (1616);
2) rehabilitacyjna, (1300).
2. Dział fizjoterapii, (1310):
1) Gabinet fizykoterapii, (1312);
2) Gabinet hydroterapii, (1316);
3) Gabinet kinezyterapii, (1314);
4) Gabinet krioterapii (1318);
5) Gabinet masażu, (1320).
VI. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY GOSPODAROWANIA ZAKŁADEM
§ 14

1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Organ Tworzący.
3. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Organu Tworzącego.
4. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
5. Roczny plan finansowy opiniuje i sprawozdanie z jego realizacji zatwierdza Rada Społeczna Zakładu.
6. Zakład ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji zadań określonych w § 5 niniejszego statutu.
7. Zakład decyduje sam o podziale zysku.
8. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
9. Organ Tworzący Zakład może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.

§ 15
1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.

2. Fundusz Założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
1) Fundusz Zakładu zwiększa się o:
a) zysk netto,
b) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
c) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

2) Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

a) stratę netto,
b) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów.

§ 16

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i działalność gospodarczą w oparciu o; ustawę z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawę
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Zakład uzyskuje środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w oparciu
o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) lub innymi podmiotami oraz z innych źródeł zgodnie
z obowiązującym prawem.

3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej, w szczególności :
a. dzierżaw i najmów aktywów trwałych,
b. wypożyczania sprzętu i aparatury medycznej,
c. organizacji szkoleń, kursów i konferencji,
d. usług parkingowych,
e. usług hotelowych dla pracowników oraz dla matek dzieci hospitalizowanych,
f. usług transportowych,
g. usług administracyjno – gospodarczych,
h. handlowej -związanej z organizacją kiermaszy prac pacjentów.
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
4) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

4. Zakład może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych
do realizacji tych zadań,
2) remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej,
3) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
4) realizację programów wieloletnich,
5) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne,
6) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) lub
innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi na zasadach kreślonych w odrębnych przepisach.

6. Zakład może otrzymać dotacje od Organu Tworzącego oraz innych organów administracji rządowej,
samorządowej, a także innych uprawnionych podmiotów.
7. Dyrektor Zakładu może zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, przy czym wysokość kredytu (pożyczki) nie może przekroczyć 1/3 rocznego budżetu Zakładu, otrzymanego od organu tworzącego lub od dysponentów środków publicznych.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.
Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 18.07.2012
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 352