RSS
A A A
SmodBIP

Dokumenty regulujące działalność szpitala

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawy działania:

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz.1375 z późn. zm.)

4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.124)

6) Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (t.j. Dz.U. z 1993 r., nr 17, poz.78 z późn. zm.)

7) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

11) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)

12) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 418 z późn. zm.)

13) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

14) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

15) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.168)

16) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 113, poz. 657 z późn. zm.)

17) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

18) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1384)

19) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)

20) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182)

21) niniejszego Statutu nadanego przez Organ Tworzący,

22) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek organizacyjnych.Opublikował: Magdalena Paczkowska
Publikacja dnia: 24.02.2015
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 5 366