RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja z dn. 19.02.2018

Rada Społeczna

Przy SPS ZOZ „ZDROJE” działa Rada Społeczna powoływana przez Organ Tworzący, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
Do zadań Rady Społecznej należy:
1)przedstawienie Organowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a)zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c)związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d)przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
e)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu,

2)przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3)uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzenia Organowi Tworzącemu,
4)zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
5)dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6)przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,

6a) opiniowanie wniosku Dyrektora Zakładu dotyczącego czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitala, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu.


Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji Rada wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady. Wybór nowej Rady winien nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kadencji.
Pracą Rady Społecznej kieruje przewodniczący, który z własnej inicjatywy, na wniosek członków lub Dyrektora Zakładu zwołuje posiedzenia Rady.


Posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż dwa razy w roku.


Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Głosowanie jest jawne, przewodniczący może zarządzić tajność głosowania.
W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

Członkowie Rady Społecznej SPS ZOZ „ZDROJE”


1) Przewodniczący – Dudar Ewa – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – vacat
b) przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

 • Christowa Czesława
 • Dudar Ewa
 • Kadłubowski Łukasz
 • Kozłowski Adam
 • Listwoń Łukasz
 • Napiwodzka Joanna
 • Ogłodziński Andrzej
 • Pobocha Jerzy
 • Praduń Urszula
 • Rogaczewska Katarzyna
 • Sidor Sławomir
 • Sroka Zbigniew
 • Szałabawka Artur
 • Urbański Łukasz

c) Przedstawiciel Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Peregut - Pogorzelski JarosławOpublikował: Piotr Banicki
Publikacja dnia: 07.03.2017
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 436