RSS
A A A
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności;
c) przyznawania Dyrektorowi nagród;
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c) kredytów bankowych lub dotacji;
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

Mandat członka Rady Społecznej wygasa w przypadku:
1) odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej;
2) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) śmierci;
Członek Rady Społecznej może zostać odwołany w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
Członek Rady Społecznej jest odwołany w przypadku:
1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.


Członkowie Rady Społecznej SPS ZOZ „ZDROJE”

1) Przewodniczący – Dudar Ewa – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – Biernat Stefania
b) przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
• Christowa Czesława
• Dudar Ewa
• Kadłubowski Łukasz
• Kozłowski Adam
• Listwoń Łukasz
• Napiwodzka Joanna
• Ogłodziński Andrzej
• Pobocha Jerzy
• Praduń Urszula
• Rogaczewska Katarzyna
• Sidor Sławomir
• Sroka Zbigniew
• Szałabawka Artur
• Urbański Łukasz
c) Przedstawiciel Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Peregud - Pogorzelski JarosławOpublikował: Piotr Banicki
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Magdalena Paczkowska
Dokument z dnia: 10.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 478